اساتید

شنبه تنبک
(محمد طیبی جبلی)
سنتور
(علی وظیفه دوست)
پیانو
(مهتاب دادزن)
یکشنبه تنبک
(محمد طیبی جبلی)
موسیقی کودک و فلوت
کلید دار (عسل خردیار)
سنتور
(حمید فروزان)
دوشنبه تار و سه تار
(پیام باهنر)
آواز ایرانی
(مژگان اردشی)
ویولن ایرانی و کمانچه
(حامد ابراهیمی)
پیانو
(گیتا تهمتن)
سه شنبهگیتار کلاسیک و پاپ
(حمید طباطبایی)
تار و سه تار
(علی کاظمی)
پیانو
(شایان حبیبی)
چهارشنبه ویولن کلاسیک
(مهدی قدیمی)
گیتار کلاسیک و پاپ
(بابک افشار)
گروه نوازی و صدا سازی
(رضا فانید)
پنجشنبه ویولن ایرانی و کمانچه
(حامد ابراهیمی)
دف
(امجد ابراهیمی)
پیانو
(گیتا تهمتن)
سنتور
(ماهان طیبی)

Comments are closed